رباط ,ورودي ,فضاي ,مي‌باشد ,محسوب ,مي‌گردد ,محسوب مي‌گرددباط آصف شماره ثبت 2030 دوره تاريخي : قاجاريه

رباط آصف در 70 كيلومتري شمال بيرجند و در دشت وسيع كه به چاهك موسويه قابل متصل مي‌گردد واقع شده است .چاين رباط به صورت دو ايراني احداث شده در تقسيم‌بندي آثار مشابه جزو رباطهاي دشت محسوب مي‌گردد فضاهاي احداث شده در آن مخصوص فضاي داخلي مؤيد همسوي كاركرد و ساختار ويژه آن مي‌باشد.رباط آصف كه از بناهاي دوره قاجاريه محسوب مي‌گردد در زمان آباداني تاثير مثبتي در امنيت و تجارت تاحيه قهستان و شهرهاي همجوار داشته است .تنها تزئينات مشخص بنا در حاشيه سردر ورودي يكي از ايوانها به صورت لوزي آجر كاري ممتد به فرم نقش منحني بكار رفته است .اسجاد داذلاين بعد از ورودي اصلي مسير ارباط به صحن مركزي و اتاقهاي ساخته شده در اطراف آن را بوجود آورده است .صحن مركزي بنا محلي مناسب براي بارانداز كاروانيان محسوب مي‌شده كه مكاني براي ايوانچه ورودي اتاقها نيز لحاظ شده است ، همچنين خصوصيات اقليمي گرم و خشك فرم معماري سقف در فضاي اتاقها را به صورت گنبدي ممكن ساخته است علاوه بر فضاي ورودي رباط كه شامل اتاقكهاي نگهباني كه در جبهه جنوبي آن ايجاد شده بر عظمت و شكوه بنا افزوده است و بيانگر استحكام آن مي‌باشد از ديگر فضاي موجود در رباط اصطبل آن مي‌باشد

رباط آصف

منبع اصلی مطلب : گنجه و گنجینه
برچسب ها : رباط ,ورودي ,فضاي ,مي‌باشد ,محسوب ,مي‌گردد ,محسوب مي‌گردد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : حال و روز دو هزارو سی امین اثرملی درقاب گنجه وگنجینه